xiaoxiao 发表于 2011-8-3 21:24:54

求健康

2009年8月05
女孩

求身体是否健康聪明

谢谢大师。

xiaoxiao 发表于 2011-8-3 21:27:56

时辰19:50

天楠老人 发表于 2011-8-3 21:28:48

這個由我來!

Goran 发表于 2011-8-3 21:30:00

2009年8月05
女孩

求身体是否健康聪明

谢谢大师。
xiaoxiao 發表於 2011-8-3 21:24 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

2011年 8月 3日 21時29分
辛卯年 乙未月 庚寅日 丁亥時
時空亡:甲申旬 午未空
節氣:大暑下元 陰遁3局(報數起局)
值符天蓬星落6宮 值使休門落7宮
┌─── ── ─┬─ ── ─┬─ ── ───┐
│╲  子青 │ 丑空 │ 寅虎  ╱│
│ ┌─ ── ─┼─ ── ─┼─ ── ─┐ │
│亥│ 白虎 │ 六合 │ 太陰 │卯│
│勾│ 死門 辛│丙 惊門 己│ 開門 癸│常│
│ │ 天英 乙│禽 天芮 辛│ 天柱 己│ │
├─┼─ ── ─┼─ ── ─┼─ ── ─┼─┤
│ │ 玄武 │   │ 騰蛇 │ │
│戌│ 景門 乙│   │ 休門 丁│辰│
│合│ 天輔 戊│   丙│ 天心 癸│玄│
├─┼─ ── ─┼─ ── ─┼─ ── ─┼─┤
│ │ 九地 │ 九天 │ 值符 │ │
│酉│ 杜門 戊│ 傷門 壬│ 生門 庚│巳│
│朱│ 天沖 壬│ 天任 庚│ 天蓬 丁│陰│
│ └─ ── ─┼─ ── ─┼─ ── ─┘ │
│╱  申蛇 │ 未貴 │ 午后  ╲│
└─── ── ─┴─ ── ─┴─ ── ───┘

本人用奇門觸機起局為女孩預測一下。

此小孩生性聰明.好玩,能動能靜,身體健康,
智商比同齡的孩子要高。

人緣好,很容易跟別的小孩相處融洽。

天楠老人 发表于 2011-8-3 21:34:36

2009年8月05
女孩

求身体是否健康聪明

谢谢大师。
xiaoxiao 發表於 2011-8-3 21:24 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

是公历嗎?

hunghun101 发表于 2011-8-3 21:36:38

這個由我來!
天楠老人 發表於 2011-8-3 21:28 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif
好好等你來。:D

xiaoxiao 发表于 2011-8-3 21:40:07

是公历的。

天楠老人 发表于 2011-8-3 21:50:50

西元: 2009年 8月 5日19時49分 0.0秒      性別:女性 <br />地點:<a href="http://maps.google.com/maps?ll=29.113775,115.00488055555556&z=12&om=1" target="_blank">中?江西九江縣武寧�</a><a href="http://maps.google.com/maps?ll=29.113775,115.00488055555556&z=12&om=1" target="_blank"><font style="white-space: pre; color:#999999; "> GMT時差: 480分鐘</font></a>       <br /><a href="http://maps.google.com/maps?ll=29.113775,115.00488055555556&z=12&om=1" target="_blank">東經: 115度 0分17.5秒</a> <a href="http://maps.google.com/maps?ll=29.113775,115.00488055555556&z=12&om=1" target="_blank">北緯:29度 6分49.5秒</a>       <br /><font style="white-space: pre; color:#999999; ">換日:子初換日</font> <font style="white-space: pre; color:#999999; ">日光節約:</font><font style="white-space: pre; color:#999999; background-color:; ">無</font>          <br /><font style="white-space: pre; color:#999999; " title="以太陽過當地『天底』的時刻為『子正』">子正是:太陽過天底</font>             <br /><font style="white-space: pre; color:#999999; " title="利用太陽過天底 到天頂之間,劃分十二等份,再從太陽過天頂到天底,平均劃分十二等份,依此來切割 12 時辰">時辰劃分:日過天頂天底平均切分</font>          <br /><font style="white-space: pre; color:#999999; ">命盤連結  </font><a href="http://bit.ly/r0FNdc" target="_blank"><font style="white-space: pre; color:#999999; ">http://bit.ly/r0FNdc</font></a>          <br /><font style="white-space: pre; color:#0000FF; background-color:#FFFF00; " title="白雪日暮">四字斷終生:白雪日暮</font>         大運(虛歲) <br />八字: 時  日  月  年 <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2010年03月19日 20時06分 38.31秒">  1</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">→</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="終運時刻:西元 2020年06月09日 13時00分 49.93秒"> 11</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">壬申</font><br />   柱  柱  柱  柱 <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2020年06月09日 13時00分 49.93秒"> 11</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">→</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="終運時刻:西元 2030年07月06日 01時54分 37.16秒"> 21</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">癸酉</font><br />   :  :  :  : <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2030年07月06日 01時54分 37.16秒"> 21</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">→</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="終運時刻:西元 2040年05月30日 10時18分 44.60秒"> 31</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">甲戌</font><br />   <font style="white-space: pre; color:gray; ">偏</font>     <font style="white-space: pre; color:gray; ">正</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">正</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2040年05月30日 10時18分 44.60秒"> 31</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">→</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="終運時刻:西元 2050年03月04日 02時16分 22.86秒"> 41</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">乙亥</font><br />   <font style="white-space: pre; color:gray; ">印</font>     <font style="white-space: pre; color:gray; ">印</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">官</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2050年03月04日 02時16分 22.86秒"> 41</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">→</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="終運時刻:西元 2059年11月08日 11時23分 10.27秒"> 51</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">丙子</font><br />   <font style="white-space: pre; color:red; " title="庚時">庚</font>  <font style="white-space: pre; color:red; " title="壬日">壬</font>  <font style="white-space: pre; color:red; " title="辛月">辛</font>  <font style="white-space: pre; color:red; " title="己年">己</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2059年11月08日 11時23分 10.27秒"> 51</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">→</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="終運時刻:西元 2069年07月16日 17時30分 17.70秒"> 60</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">丁丑</font><br />   <font style="white-space: pre; color:red; " title="庚戌時">戌</font>  <font style="white-space: pre; color:red; " title="壬午日">午</font>  <font style="white-space: pre; color:red; " title="辛未月">未</font>  <font style="white-space: pre; color:red; " title="己丑年">丑</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2069年07月16日 17時30分 17.70秒"> 60</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">→</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="終運時刻:西元 2079年04月25日 14時28分 52.40秒"> 70</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">戊寅</font><br />  <font style="white-space: pre; color:gray; ">丁辛戊</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">己丁</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">乙丁己</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">辛癸己</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2079年04月25日 14時28分 52.40秒"> 70</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">→</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="終運時刻:西元 2089年03月27日 06時44分 56.74秒"> 80</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">己卯</font><br />  <font style="white-space: pre; color:gray; ">正正七</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">正正</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">傷正正</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">正劫正</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2089年03月27日 06時44分 56.74秒"> 80</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">→</font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="終運時刻:西元 2099年04月30日 09時50分 09.38秒"> 90</font> <font style="white-space: pre; color:green; ">庚辰</font><br />  <font style="white-space: pre; color:gray; ">財印殺</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">官財</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">官財官</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">印財官</font>       <br />                  <br /><font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2089年03月27日 06時44分 56.74秒"> 80 </font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2079年04月25日 14時28分 52.40秒"> 70 </font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2069年07月16日 17時30分 17.70秒"> 60 </font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2059年11月08日 11時23分 10.27秒"> 51 </font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2050年03月04日 02時16分 22.86秒"> 41 </font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2040年05月30日 10時18分 44.60秒"> 31 </font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2030年07月06日 01時54分 37.16秒"> 21 </font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2020年06月09日 13時00分 49.93秒"> 11 </font> <font style="white-space: pre; color:green; " title="起運時刻:西元 2010年03月19日 20時06分 38.31秒"> 1 </font><br /> <font style="white-space: pre; color:gray; ">偏</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">正</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">七</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">正</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">偏</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">傷</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">食</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">劫</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">比</font> <br /> <font style="white-space: pre; color:gray; ">印</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">官</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">殺</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">財</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">財</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">官</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">神</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">財</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">肩</font> <br /> <font style="white-space: pre; color:red; ">庚</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">己</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">戊</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">丁</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">丙</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">乙</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">甲</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">癸</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">壬</font> <br /> <font style="white-space: pre; color:red; ">辰</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">卯</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">寅</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">丑</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">子</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">亥</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">戌</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">酉</font>  <font style="white-space: pre; color:red; ">申</font> <br /><font style="white-space: pre; color:gray; ">癸乙戊</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">乙</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">戊丙甲</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">辛癸己</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">癸</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">甲壬</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">丁辛戊</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">辛</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">戊壬庚</font><br /><font style="white-space: pre; color:gray; ">劫傷七</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">傷</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">七偏食</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">正劫正</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">劫</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">食比</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">正正七</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">正</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">七比偏</font><br /><font style="white-space: pre; color:gray; ">財官殺</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">官</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">殺財神</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">印財官</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">財</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">神肩</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">財印殺</font>  <font style="white-space: pre; color:gray; ">印</font> <font style="white-space: pre; color:gray; ">殺肩印</font><br />                  <br />小暑:西元 2009年07月07日 07時13分 29.69秒       <br />立秋:西元 2009年08月07日 17時01分 08.81秒       

天楠老人 发表于 2011-8-3 21:55:23

壬水唯一的弱根在丑,亦受沖在夏季,好在印星亦有根在旁生之,又不經火之大運,只是腎水較弱,人容易累而已,只要不捱得辛苦,亦是健康的!

xiaoxiao 发表于 2011-8-3 21:55:28

8# 天楠老人

大师这何解?

Freestyler 发表于 2011-8-4 14:13:54

四肢, 筋骨, 肝, 腸胃, 腎 較弱,  以後就注意婦科.
页: [1]
查看完整版本: 求健康