hunghun101 发表于 2012-6-21 15:32:47

21/06/2012 香港六合彩(端午金多寶)

今晚端午金多寶!你諗左未呀…{:7_286:}

愛荔枝 发表于 2012-6-21 15:36:41

1# hunghun101


係咩?!幾多錢呀??{:7_341:}

hunghun101 发表于 2012-6-21 15:39:57

1# hunghun101  


係咩?!幾多錢呀??{:7_341:}
愛荔枝 發表於 2012-6-21 15:36 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

估計頭獎基金
$45,000,000{:7_286:}

hunghun101 发表于 2012-6-21 15:40:28

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      庚癸丙壬    
西元 2012年06月21日 16時08分 43.00秒  申丑午辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  澤山咸   天風姤  澤火革  山澤損  雷風恆 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅震
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅木
 ▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅離 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅ ▅▅土〤 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅火 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅木

hunghun101 发表于 2012-6-21 15:41:23

數字圖:

2   1   2
7   5   3

hunghun101 发表于 2012-6-21 17:29:22

出數:2.20.19.5.32.6.

hunghun101 发表于 2012-6-21 17:35:41

出多條:19.8.29.6.32.14.

愛荔枝 发表于 2012-6-21 20:01:45

交功課先{:7_353:}Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      壬癸丙壬    
西元 2012年06月21日 20時30分 41.00秒   戌丑午辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  震為雷   水山蹇  地雷復  巽為風  艮為山 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅坎 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅艮
 ▅▅▅▅▅木◎ ▅▅ ▅▅水 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅木 ▅▅ ▅▅土
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅ ▅▅震 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅艮
 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅木 ▅▅ ▅▅土

愛荔枝 发表于 2012-6-21 20:04:01

4 6 8

4 7 4

愛荔枝 发表于 2012-6-21 20:14:10

4,8,12,15,21,24,32{:7_257:}
冇買{:7_302:}

remember 发表于 2012-6-21 21:49:22

我買左7 18 25 35 41 48
今日形住會開幾個細號碼{:7_301:}真係!

remember 发表于 2012-6-21 21:52:00

數字圖:

2   1   2
7   5   3
hunghun101 發表於 2012-6-21 15:41 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

hunghun
以你個掛圖來看好利害
2
5
5+3=8
13
17
5 3=倒轉35 或 7X5=35
2, 53 可以2, 5+3=8 痴埋=28

{:7_302:}

hunghun101 发表于 2012-6-22 10:43:30

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_02.gif?CV=29002http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_05.gif?CV=29002http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_08.gif?CV=29002http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_13.gif?CV=29002http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_17.gif?CV=29002http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_35.gif?CV=29002http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=29002http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_28.gif?CV=29002
2.20.19.5.32.6.
19.8.29.6.32.14.
4,8,12,15,21,24,32
7 18 25 35 41 48

夾埋中4個字。

hunghun101 发表于 2012-6-22 10:46:23hunghun
以你個掛圖來看好利害
2
5
5+3=8
13
17
5 3=倒轉35 或 7X5=35
2, 53 可以2, 5+3=8 痴埋=28

{:7_302:}
remember 發表於 2012-6-21 21:52 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

你諗得到即係有機會中!下次睇你啦…{:7_361:}

remember 发表于 2012-6-22 21:11:05你諗得到即係有機會中!下次睇你啦…{:7_361:}
hunghun101 發表於 2012-6-22 10:46 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

呵呵,hunghun兄,我係馬後豹{:7_334:}
页: [1] 2
查看完整版本: 21/06/2012 香港六合彩(端午金多寶)