hunghun101 发表于 2012-6-23 10:06:44

23/6/2012香港六合彩

今日端午節呀!六合彩有咩心水…{:7_353:}

hunghun101 发表于 2012-6-23 10:07:36

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      辛乙丙壬    
西元 2012年06月23日 10時34分 59.00秒  巳卯午辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  天地否   風山漸  天水訟  地天泰  地天泰 
 ▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅ ▅▅坤
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅土
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅ ▅▅坤〤 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅坎 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅乾
 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅水 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金

hunghun101 发表于 2012-6-23 10:08:21

數字圖:

1   5   1
8   7   6

hunghun101 发表于 2012-6-23 11:01:55

出數:

1.  7  18  36  16  20  15
2.  40  43  29  36  7  4

remember 发表于 2012-6-23 12:17:03

數字圖:
4  2  3
7  5  7

{:3_48:}

remember 发表于 2012-6-23 12:35:43

推介一些號碼
1 3 10
12 15 19 20
21 22 25
34 37 38
43 47 49

{:3_46:}

愛荔枝 发表于 2012-6-23 13:53:56

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      辛乙丙壬    
西元 2012年06月23日 10時53分 10.00秒   巳卯午辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  離為火   澤風大過  山火賁  坎為水  離為火 
 ▅▅▅▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅ ▅▅離 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅坎 ▅▅ ▅▅離
 ▅▅▅▅▅火◎ ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅水 ▅▅▅▅▅火
 ▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅ ▅▅離 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅離 ▅▅▅▅▅坎 ▅▅ ▅▅離
 ▅▅▅▅▅火 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅火 ▅▅ ▅▅水 ▅▅▅▅▅火

愛荔枝 发表于 2012-6-23 14:11:50

3 2 7
3 5 3

愛荔枝 发表于 2012-6-23 14:18:08

出數
7, 10, 24 ,25, 32, 35


好易中好易中,好易買餐餸{:7_276:}

hunghun101 发表于 2012-6-23 14:38:52

推介一些號碼
1 3 10
12 15 19 20
21 22 25
34 37 38
43 47 49

{:3_46:}
remember 發表於 2012-6-23 12:35 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

你點樣買呀,點樣組合呀…{:7_321:}

hunghun101 发表于 2012-6-23 14:39:25

出數
7, 10, 24 ,25, 32, 35


好易中好易中,好易買餐餸{:7_276:}
愛荔枝 發表於 2012-6-23 14:18 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

你買左未嫁…{:7_321:}

愛荔枝 发表于 2012-6-23 15:52:39你買左未嫁…{:7_321:}
hunghun101 發表於 2012-6-23 14:39 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

{:7_256:}hunghun兄果然料事如神

小妹冇買{:7_302:}

hunghun101 发表于 2012-6-23 16:46:12{:7_256:}hunghun兄果然料事如神

小妹冇買{:7_302:}
愛荔枝 發表於 2012-6-23 15:52 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

你無買!咁我買啦中左請你飲茶…{:7_359:}

愛荔枝 发表于 2012-6-23 16:58:30你無買!咁我買啦中左請你飲茶…{:7_359:}
hunghun101 發表於 2012-6-23 16:46 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

好呀!!等你!!{:7_341:}

你中頭二三獎就請我食大茶飯,{:7_275:}

四五獎就飲中茶,

之後的獎就飲奶茶啦!{:7_302:}

remember 发表于 2012-6-23 20:55:32你點樣買呀,點樣組合呀…{:7_321:}
hunghun101 發表於 2012-6-23 14:38 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

我買6個字,10蚊{:7_275:}
页: [1] 2
查看完整版本: 23/6/2012香港六合彩