hunghun101 发表于 2012-6-25 17:07:20

26/6/2012香港六合彩

今次揀d咩號碼好呢…{:7_361:}

hunghun101 发表于 2012-6-25 17:08:17

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      己丁丙壬    
西元 2012年06月25日 17時38分 19.00秒  酉巳午辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  澤風大過   乾為天  澤山咸  山雷頤  澤風大過 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅兌
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅金
 ▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅巽◎ ▅▅▅▅▅乾 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅木

hunghun101 发表于 2012-6-25 17:09:27

數字圖:

2   1   2
5   1   7

hunghun101 发表于 2012-6-25 17:39:16

出數:

1.
  2  5  7  13  26  29
2.
  6  24  2  7  26  27

hunghun101 发表于 2012-6-25 17:41:34

大家快d諗吓啦!{:7_286:}

估計頭獎基金

$14,000,000

remember 发表于 2012-6-25 21:20:33

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      辛丁丙壬    
西元 2012年06月25日 21時48分 20.00秒   亥巳午辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  震為雷   水山蹇  地雷復  巽為風  艮為山 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅坎 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅艮
 ▅▅▅▅▅木◎ ▅▅ ▅▅水 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅木 ▅▅ ▅▅土
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅ ▅▅震 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅艮
 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅木 ▅▅ ▅▅土

remember 发表于 2012-6-25 21:23:14

數字圖:

4  6  8
4  7  4

remember 发表于 2012-6-25 21:30:01

{:7_353:}

愛荔枝 发表于 2012-6-25 21:47:36

又係時候交功課{:7_353:}


Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      辛丁丙壬    
西元 2012年06月25日 22時06分 41.00秒   亥巳午辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  地澤臨   地雷復  地雷復  天山遯  風地觀 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅ ▅▅坤 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅木
 ▅▅ ▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅兌◎ ▅▅ ▅▅震 ▅▅ ▅▅震 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅坤
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅木 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅土

愛荔枝 发表于 2012-6-25 21:48:23

8 8 8
2 4 4

愛荔枝 发表于 2012-6-25 21:49:24

出數


8,12,20,24,35,44


{:7_275:}

hunghun101 发表于 2012-6-26 09:39:59


8 8 8
2 4 4
愛荔枝 發表於 2012-6-25 21:48 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

用你個卦出左一條:

48.32.12.8.27.43.

hunghun101 发表于 2012-6-26 09:43:26

同一個卦唔同人既人定位出既數就會唔同…{:7_353:}

hunghun101 发表于 2012-6-26 09:48:52

今晚開彩啦!大家諗定未呀…{:7_286:}

愛荔枝 发表于 2012-6-26 09:54:31用你個卦出左一條:

48.32.12.8.27.43.
hunghun101 發表於 2012-6-26 09:39 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif


又好一個發達既機會呀!!{:7_341:}
页: [1] 2
查看完整版本: 26/6/2012香港六合彩