hunghun101 发表于 2012-7-18 01:16:30

17/7/2012香港六合彩

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      癸己丁壬    
西元 2012年07月17日 17時22分 55.00秒  酉卯未辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  澤雷隨   風山漸  澤地萃  山風蠱  山風蠱 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅艮
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅土
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅ ▅▅震 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅▅▅▅木◎ ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅木 ▅▅ ▅▅木

hunghun101 发表于 2012-7-18 01:17:45

數字圖:

2  5  2
4  7  8

hunghun101 发表于 2012-7-18 01:32:28

出數:

  11  4  47  26  16  15

hunghun101 发表于 2012-7-18 01:33:13

大家諗左未呀…{:7_361:}

yin 发表于 2012-7-18 01:57:04

6,10,12,14,19,24{:7_264:}

remember 发表于 2012-7-18 05:57:57

1 3 9 14 35 49 <=買呢條
5 11 18 22 30 49 <=諗呢條

愛荔枝 发表于 2012-7-18 06:17:02

你地今日中左未呀??{:7_307:}

remember 发表于 2012-7-18 06:41:44

7# 愛荔枝

有$收果條無買{:7_254:}

愛荔枝 发表于 2012-7-18 06:43:49

7# 愛荔枝  

有$收果條無買{:7_254:}
remember 發表於 2012-7-18 06:41 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif
{:7_319:}

所以我覺得好多時一係唔諗....

諗左出黎都係買埋好D呀...都唔掙在個10蚊

hunghun101 发表于 2012-7-18 18:41:23


{:7_319:}

所以我覺得好多時一係唔諗....

諗左出黎都係買埋好D呀...都唔掙在個10蚊
愛荔枝 發表於 2012-7-18 06:43 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

更重要的是諗幾多個號碼,想幾多條組合是自已選擇的,如果覺得複雜難選擇點解一開始時就決定方向呢…{:7_361:}

hunghun101 发表于 2012-7-18 18:45:40

攪珠結果 : http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_08.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_11.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_17.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_24.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_30.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_49.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_03.gif?CV=29004
11.4.47.26.16.15
6,10,12,14,19,24
1 3 9 14 35 49 <=買呢條
5 11 18 22 30 49 <=諗呢條

有一條有錢收呵!

愛荔枝 发表于 2012-7-18 18:48:20更重要的是諗幾多個號碼,想幾多條組合是自已選擇的,如果覺得複雜難選擇點解一開始時就決定方向呢…{:7_361:}
hunghun101 發表於 2012-7-18 18:41 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

唔知呀....我通常諗6-7個號碼就算

不會想太多,免得越想越亂{:7_318:}

hunghun101 发表于 2012-7-18 18:51:14

5 11 18 22 30 49 <=諗呢條

我成日都講:

1.唔好諗咁多數字 (數字太多難於取捨…)
2.諗左就記得要買 (萬一中左三千萬真係會睡唔著…){:7_273:}

remember 发表于 2012-7-18 19:40:21我成日都講:

1.唔好諗咁多數字 (數字太多難於取捨…)
2.諗左就記得要買 (萬一中左三千萬真係會睡唔著…){:7_273:}
hunghun101 發表於 2012-7-18 18:51 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

呢條實在太接近頭獎2獎了
而8號我開始時都有想過
{:7_248:}

hunghun101 发表于 2012-7-18 23:33:57唔知呀....我通常諗6-7個號碼就算

不會想太多,免得越想越亂{:7_318:}
愛荔枝 發表於 2012-7-18 18:48 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

明智…{:7_361:}
页: [1]
查看完整版本: 17/7/2012香港六合彩