hunghun101 发表于 2012-7-26 16:35:04

26/7/2012香港六合彩

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      丙戊丁壬    
西元 2012年07月26日 08時40分 49.00秒  辰子未辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  澤天夬   乾為天  兌為澤  山地剝  天風姤 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅乾
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅金
 ▅▅▅▅▅ ◎ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅木

hunghun101 发表于 2012-7-26 16:36:23

數字圖:

2  1  2
1  1  2

hunghun101 发表于 2012-7-26 16:46:26

出數:1.2.9.13.19.20.{:7_359:}

hunghun101 发表于 2012-7-26 16:47:05

今日你諗左未呀…{:7_362:}

愛荔枝 发表于 2012-7-26 22:57:55

又係時候做好學生喇!!{:7_280:}

愛荔枝 发表于 2012-7-26 22:58:03

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      庚戊丁壬    
西元 2012年07月26日 15時03分 34.00秒   申子未辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  震為雷   水山蹇  澤雷隨  巽為風  艮為山 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅ ▅▅震〤 ▅▅▅▅▅坎 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅艮
 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅水 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅木 ▅▅ ▅▅土
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅ ▅▅震 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅艮
 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅木 ▅▅ ▅▅土

愛荔枝 发表于 2012-7-26 23:02:56

4 6 2

4 7 4

愛荔枝 发表于 2012-7-26 23:10:05

發達號碼{:7_341:} 1, 8, 11, 12, 13, 39

jc88 发表于 2012-7-26 23:12:30

又有得參考了 {:7_261:}

愛荔枝 发表于 2012-7-26 23:18:09

又有得參考了 {:7_261:}
jc88 發表於 2012-7-26 23:12 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

8姐好耐都冇出貼士喇噃{:7_362:}

jc88 发表于 2012-7-26 23:19:488姐好耐都冇出貼士喇噃{:7_362:}
愛荔枝 發表於 2012-7-26 23:18 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

我等你地D貼士嘛  {:7_302:}

愛荔枝 发表于 2012-7-26 23:34:48我等你地D貼士嘛  {:7_302:}
jc88 發表於 2012-7-26 23:19 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

你梗係等rem個d貼士好d啦 {:7_326:}

jc88 发表于 2012-7-26 23:37:12你梗係等rem個d貼士好d啦 {:7_326:}
愛荔枝 發表於 2012-7-26 23:34 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

其實個個D貼都有用,問題係點買至中  {:7_286:}

jc88 发表于 2012-7-26 23:39:26

今日你諗左未呀…{:7_362:}
hunghun101 發表於 2012-7-26 16:47 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

未喎  {:7_286:}

愛荔枝 发表于 2012-7-26 23:54:04其實個個D貼都有用,問題係點買至中  {:7_286:}
jc88 發表於 2012-7-26 23:37 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif


咁呢個重要既任務就交俾你喇!!{:7_275:}
页: [1] 2 3
查看完整版本: 26/7/2012香港六合彩