hunghun101 发表于 2012-7-28 18:03:01

28/7/2012香港六合彩

上期無人中頭獎!今期你諗左未呀…{:7_321:}

hunghun101 发表于 2012-7-28 18:04:23

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      辛庚丁壬    
西元 2012年07月28日 10時10分 21.00秒  巳寅未辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  兌為澤   風火家人  雷澤歸妹  艮為山  巽為風 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅兌◎ ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅震 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅木
 ▅▅ ▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅離 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅巽
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅火 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅木

hunghun101 发表于 2012-7-28 18:05:08

數字圖:

2  5  4
2  3  2

hunghun101 发表于 2012-7-28 18:11:05

出數:29.27.7.31.45.34

remember 发表于 2012-7-28 23:08:11

心水號: 8 10 18 20 29 32 39 41

停買{:7_361:}

愛荔枝 发表于 2012-7-29 00:57:20

係時候做個好學生{:7_359:}

愛荔枝 发表于 2012-7-29 00:57:26

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      乙庚丁壬    
西元 2012年07月28日 17時01分 48.00秒   酉寅未辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  天水訟   風火家人  天風姤  地火明夷  水天需 
 ▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ 
體卦▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅▅▅▅坎
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅水
 ▅▅ ▅▅ 〤 ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅坎 ▅▅ ▅▅離 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅ ▅▅離 ▅▅▅▅▅乾
 ▅▅ ▅▅水 ▅▅▅▅▅火 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅火 ▅▅▅▅▅金

愛荔枝 发表于 2012-7-29 01:25:45

1 5 1

6 3 5

愛荔枝 发表于 2012-7-29 01:27:30

{:7_341:}發達號碼: 8, 12, 16, 26, 35, 46

愛荔枝 发表于 2012-7-29 06:13:52

攪珠結果 :http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_18.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_25.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_38.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_40.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_44.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_45.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/ch/icon_special_no.gif?CV=29004http://bet.hkjc.com/marksix/info/images/icon/no_05.gif?CV=29004

愛荔枝 发表于 2012-7-29 06:17:06

出數:29.27.7.31.45.34
hunghun101 發表於 2012-7-28 18:11 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

hunghun中一個呀{:7_280:}

心水號: 8 10 18 20 29 32 39 41

停買{:7_361:}
remember 發表於 2012-7-28 23:08 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gifrem都中一個{:7_312:}

remember 发表于 2012-7-29 06:18:57

開邊2個{:7_286:}

愛荔枝 发表于 2012-7-29 06:20:16

開邊2個{:7_286:}
remember 發表於 2012-7-29 06:18 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif
都好丫~我今次冇中....{:7_285:}

但我都係冇買{:7_302:}

remember 发表于 2012-7-29 06:37:32


都好丫~我今次冇中....{:7_285:}

但我都係冇買{:7_302:}
愛荔枝 發表於 2012-7-29 06:20 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

METOO,冇買{:7_251:}

hunghun101 发表于 2012-7-30 18:27:43

都好丫~我今次冇中....http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/smilies/onion_emoticons/078.gif
但我都係冇買http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/smilies/onion_emoticons/056.gif
愛荔枝 發表於 2012-7-29 06:20 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

METOO,冇買{:7_251:}
remember 發表於 2012-7-29 06:37 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

中左你地唔好後悔呀…{:7_359:}
页: [1] 2
查看完整版本: 28/7/2012香港六合彩