hunghun101 发表于 2012-8-23 23:06:13

23/8/2012香港六合彩

今日有咩好貼士呀!快D貼上嚟啦…{:7_362:}

hunghun101 发表于 2012-8-23 23:07:39

今日有咩好貼士呀!快D貼上嚟啦…{:7_362:}
hunghun101 發表於 2012-8-23 23:06 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

估計頭獎基金
$35,000,000{:7_286:}

hunghun101 发表于 2012-8-23 23:08:28

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      丙丙戊壬    
西元 2012年08月23日 15時15分 22.00秒  申辰申辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  火天大有   澤天夬  火澤睽  水地比  天火同人 
 ▅▅▅▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
體卦▅▅ ▅▅離 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅離 ▅▅▅▅▅坎 ▅▅▅▅▅乾
 ▅▅▅▅▅火 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅火 ▅▅ ▅▅水 ▅▅▅▅▅金
 ▅▅▅▅▅ ◎ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅坤 ▅▅ ▅▅離
 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅火

hunghun101 发表于 2012-8-23 23:42:38

3  2  3
1  1  2

出數:32.11.12.23.25.35

hunghun101 发表于 2012-8-23 23:45:40

試試統計分析:

10.13.34.17.11.22.
2.11.13.22.34.46.
10.13.17.22.2.34.
10.34.11.20.13.49.
9.22.49.10.13.30.

愛荔枝 发表于 2012-8-23 23:45:52

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      丙丙戊壬    
西元 2012年08月23日 15時22分 27.00秒   申辰申辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  雷風恆   澤天夬  雷天大壯  風雷益  澤山咸 
 ▅▅ ▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ 
體卦▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅ ▅▅震 ▅▅▅▅▅巽 ▅▅▅▅▅兌
 ▅▅▅▅▅木 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅金
 ▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅巽 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅▅▅▅乾 ▅▅ ▅▅震 ▅▅ ▅▅艮
 ▅▅ ▅▅木〤 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅木 ▅▅ ▅▅土

hunghun101 发表于 2012-8-23 23:58:12

你出咩數呀…

愛荔枝 发表于 2012-8-24 00:08:09

4 2 4

5 1 1

愛荔枝 发表于 2012-8-24 00:09:25

6,17,23,31,38,49

{:7_338:}祝大家好運

jc88 发表于 2012-8-24 00:12:59

{:7_341:}  發達  tips

yin 发表于 2012-8-24 02:05:38

13.15.30.32.35.47{:7_352:}

hunghun101 发表于 2012-8-24 03:02:07

就快夠鐘啦!你諗左未呀…{:7_265:}

remember 发表于 2012-8-24 03:58:12

本帖最後由 remember 於 2012-8-24 03:59 編輯

2  6  10  20  36  47

{:7_249:} 冇買

remember 发表于 2012-8-24 04:01:04

試試統計分析:

10.13.34.17.11.22.
2.11.13.22.34.46.
10.13.17.22.2.34.
10.34.11.20.13.49.
9.22.49.10.13.30.
hunghun101 發表於 2012-8-23 23:45 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

咁多{:7_248:} {:7_362:}

愛荔枝 发表于 2012-8-24 04:13:33

2  6  10  20  36  47

{:7_249:} 冇買
remember 發表於 2012-8-24 03:58 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

x2{:7_326:}
页: [1] 2
查看完整版本: 23/8/2012香港六合彩