hunghun101 发表于 2012-9-22 17:50:12

22/09/2012 (星期六) 香港六合彩 (史上最強巨獎)

勁!勁!勁!

估計頭獎基金

$100,000,000                                                                {:7_362:}

hunghun101 发表于 2012-9-22 17:51:15

Destiny 命理網 http://destiny.xfiles.to   時日月年    
梅花易數線上排盤 電腦起卦      癸丙己壬    
西元 2012年09月22日 09時58分 24.00秒  巳戌酉辰    
                   
 【本 卦】  【互 卦】 【變 卦】 【錯 卦】 【綜 卦】 
  風山漸   火水未濟  艮為山  雷澤歸妹  雷澤歸妹 
 ▅▅▅▅▅  ▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ 
用卦▅▅▅▅▅巽◎ ▅▅ ▅▅離 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅ ▅▅震 ▅▅ ▅▅震
 ▅▅ ▅▅木 ▅▅▅▅▅火 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅木 ▅▅▅▅▅木
 ▅▅▅▅▅  ▅▅ ▅▅ ▅▅▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ ▅▅ 
體卦▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅坎 ▅▅ ▅▅艮 ▅▅▅▅▅兌 ▅▅▅▅▅兌
 ▅▅ ▅▅土 ▅▅ ▅▅水 ▅▅ ▅▅土 ▅▅▅▅▅金 ▅▅▅▅▅金

hunghun101 发表于 2012-9-22 17:52:08

數字圖:

5  3  7
7  6  7

hunghun101 发表于 2012-9-22 17:54:24

大家快d嚟出數{:7_353:}

考眼光、碰運氣啦…{:7_334:}

hunghun101 发表于 2012-9-22 18:23:11

出數:

9.15.18.23.36.40.
37.8.19.7.13.46.

Chiwai 发表于 2012-9-22 22:09:16

1# hunghun101

Chiwai 发表于 2012-9-22 22:10:33

大家快d嚟出數{:7_353:}

考眼光、碰運氣啦…{:7_334:}
hunghun101 發表於 2012/9/22 17:54 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

今期亂咁出:
**** Hidden Message ***** {:7_251:}

remember 发表于 2012-9-22 22:34:02今期亂咁出:
**** 本內容被作者隱藏 **** {:7_251:}
Chiwai 發表於 2012-9-22 22:10 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

chiwai兄咁神秘{:7_350:}

remember 发表于 2012-9-22 22:35:15

我依家岩岩返完PT{:7_301:}

都要諗下咩號碼先{:7_321:}

Chiwai 发表于 2012-9-22 22:40:32chiwai兄咁神秘{:7_350:}
remember 發表於 2012/9/22 22:34 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

梗係, 咁樣可以引多啲人入嚟睇嘛~~ {:7_359:}

jc88 发表于 2012-9-23 04:18:00

好耐無買六合彩, 今日買返10蚊先{:7_286:}

2, 6, 12, 13, 21, 26

yin 发表于 2012-9-23 04:18:18

2,5,11,17,18,41{:7_352:}

remember 发表于 2012-9-23 05:01:01

好耐無買六合彩, 今日買返10蚊先{:7_286:}

2, 6, 12, 13, 21, 26
jc88 發表於 2012-9-23 04:18 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

8姐,有1億你先出手呀!{:7_321:} {:7_286:}

remember 发表于 2012-9-23 05:41:59今期亂咁出:
**** 本內容被作者隱藏 **** {:7_251:}
Chiwai 發表於 2012-9-22 22:10 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

chiwai兄果然犀利,知道今期會開大號碼和1個小號碼

{:7_287:}

Chiwai 发表于 2012-9-23 05:45:06chiwai兄果然犀利,知道今期會開大號碼和1個小號碼

{:7_287:}
remember 發表於 2012/9/23 05:41 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

冇用丫, 都係中兩個半字... {:7_336:}
页: [1] 2
查看完整版本: 22/09/2012 (星期六) 香港六合彩 (史上最強巨獎)