hunghun101 发表于 2012-10-1 13:31:57

02/10/2012 (星期二) 香港六合彩

第四十九象推背圖壬子 坤下坤上 坤                        http://tbt.firedale.com/Set2/49.gif                                讖曰:
山谷少人口 欲剿失其巢
帝王稱弟兄 紛紛是英豪
                頌曰:
一個或人口內啼 分南分北分東西
六爻占盡文明見 棋布星羅日月齊
                金聖嘆:「久分必合,久合必分,理數然也,然有文明之象,當不如割據者之紛擾也。」

hunghun101 发表于 2012-10-1 13:33:59

早d貼個圖出來等remember 的靈感心水號碼…{:7_321:}

hunghun101 发表于 2012-10-1 13:38:29

晤好諗咁多個號碼呀!最多七個好啦…{:7_362:}

remember 发表于 2012-10-1 14:29:27

早d貼個圖出來等remember 的靈感心水號碼…{:7_321:}
hunghun101 發表於 2012-10-1 13:33 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

hunghun兄
你D圖係點樣配出來的{:7_268:}

remember 发表于 2012-10-1 14:31:58

今次咁多刀既{:7_321:}

remember 发表于 2012-10-1 16:14:04

今次諗到8個數
8 11 15 21 24 35 41 44
{:7_331:}

hunghun101 发表于 2012-10-1 21:55:21



hunghun兄
你D圖係點樣配出來的{:7_268:}
remember 發表於 2012-10-1 14:29 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

唔係我配既!我係依書直貼出來…{:7_361:}

hunghun101 发表于 2012-10-1 21:55:53

今次諗到8個數
8 11 15 21 24 35 41 44
{:7_331:}
remember 發表於 2012-10-1 16:14 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

嘩!嘩!明燈呀…{:7_362:}

hunghun101 发表于 2012-10-1 21:59:07

出數:37.3.18.48.7.14.{:7_359:}

remember 发表于 2012-10-2 00:44:44



唔係我配既!我係依書直貼出來…{:7_361:}
hunghun101 發表於 2012-10-1 21:55 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

要有書先可以知道邊一幅推背圖
每期都要用日子算?{:6_220:}

hunghun101 发表于 2012-10-2 09:42:14



要有書先可以知道邊一幅推背圖
每期都要用日子算?{:6_220:}
remember 發表於 2012-10-2 00:44 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

我都係以卦為主,得卦後配相關的圖象…{:7_361:}

remember 发表于 2012-10-2 11:30:26



我都係以卦為主,得卦後配相關的圖象…{:7_361:}
hunghun101 發表於 2012-10-2 09:42 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

哦{:7_346:}

愛荔枝 发表于 2012-10-2 12:08:43

7,7,49刀

{:7_262:}{:7_262:}{:7_262:}{:7_262:}{:7_262:}{:7_262:}{:7_262:}

remember 发表于 2012-10-2 14:05:31

7,7,49刀

{:7_262:}{:7_262:}{:7_262:}{:7_262:}{:7_262:}{:7_262:}{:7_262:}
愛荔枝 發表於 2012-10-2 12:08 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

{:7_286:}

愛荔枝 发表于 2012-10-2 22:55:25



{:7_286:}
remember 發表於 2012-10-2 14:05 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif
:victory::lol
页: [1] 2
查看完整版本: 02/10/2012 (星期二) 香港六合彩