hunghun101 发表于 2012-10-6 10:17:10

07/10/2012 (星期日) 香港六合彩

第四十八象推背圖辛亥 離下乾上 同人                        http://tbt.firedale.com/Set2/48.gif                                讖曰:
卯午之間 厥象維離
八牛牽動 雍雍熙熙
                頌曰:
水火既濟人民吉 手持金戈不殺賊
五十年中一將臣 青青草自田間出
                金聖嘆:「此象疑一朱姓與一苗姓爭朝綱,而朱姓有以德服人之化,龍蛇相鬥,想在辰巳之年,其建都或在南方。」

hunghun101 发表于 2012-10-6 10:19:12

大家快d嚟看圖尋寶啦!
睇到d咩記得貼出嚟分享呀…{:7_362:}

remember 发表于 2012-10-6 12:02:16

蛇上面係D咩黎,睇唔清楚{:7_362:}?

jc88 发表于 2012-10-6 12:28:45

蛇上面係D咩黎,睇唔清楚{:7_362:}?
remember 發表於 2012-10-6 12:02 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

妳有無睇右邊 D 字架  {:7_253:}

龍蛇相鬥 啊  {:7_302:}

remember 发表于 2012-10-7 14:52:18

{:7_302:}

remember 发表于 2012-10-7 14:57:41

生肖龍蛇係咩數字,有冇人知{:7_321:}

yin 发表于 2012-10-7 15:20:26

3,11,19,21,24,31,49{:7_359:}

hunghun101 发表于 2012-10-7 16:24:28

生肖龍蛇係咩數字,有冇人知{:7_321:}
remember 發表於 2012-10-7 14:57 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

龍-5
蛇-6

hunghun101 发表于 2012-10-7 16:25:54

remember…

你諗到數字未呀!等緊你呀…{:7_362:}

hunghun101 发表于 2012-10-7 17:31:53

出數:30.35.34.43.26.36.

hunghun101 发表于 2012-10-7 17:39:01

出多條:7.31.43.11.26.9.

remember 发表于 2012-10-7 20:56:19

本帖最後由 remember 於 2012-10-7 20:58 編輯你諗到數字未呀!等緊你呀…{:7_362:}
hunghun101 發表於 2012-10-7 16:25 http://www.forum.hkjfma.org/discuz/images/common/back.gif

諗左自己{:7_302:}

今次幅圖無靈感,{:7_275:}   


靈感:覺得係話出番之前  (龍蛇相鬥)

remember 发表于 2012-10-7 20:57:23

8 15 21 38 44 46{:7_302:}

remember 发表于 2012-10-7 21:05:35

亂作一條估下先

6  11   22   34   41   44


{:7_318:}

remember 发表于 2012-10-7 23:31:02

衰左添{:7_301:}
页: [1] 2
查看完整版本: 07/10/2012 (星期日) 香港六合彩